Obchodné podmienky Kohaflex

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ  PODMIENKY
spoločnosti KOHAFLEX spol. s r.o., Majerská cesta 57, 974 01 Banská Bystrica
verzia č. KHF-VOP-01_2018, platné od 01.12.2018
 

1. ROZSAH PLATNOSTI A ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len ako „VOP“) sú vydané predávajúcim - spoločnosťou KOHAFLEX spol. s r.o. so sídlom Banská Bystrica, Majerská cesta 57, PSČ 974 05, IČO 31558976 , zapísaná v obchodnom registri Okresného  súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sro, vložka číslo 312/S (ďalej aj len ako "predávajúci") a upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri odplatných dodávkach tovaru a/alebo zhotovení diela zo sortimentu predávajúceho. Kupujúcim sa rozumie podnikateľský subjekt ktorý si vyžiada od predávajúceho cenovú ponuku na dodávku tovaru a/alebo poskytnutie iného plnenia zo strany predávajúceho a/alebo ktorý doručí predávajúcemu objednávku  na dodávku tovaru a/alebo poskytnutie iného plnenia (ďalej aj len ako „kupujúci“). Tieto VOP sa netýkajú vzťahov, ktorých účastníkom má byť osoba v postavení spotrebiteľa. Pokiaľ sa v ďalšom texte týchto VOP používa pojem zmluva a/alebo kúpna zmluva, rozumie sa tým aj prípadný iný príslušný zmluvný typ podľa slovenského právneho poriadku, vrátane tzv. nepomenovanej zmluvy, ktorý vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci a kupujúci sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“, resp. každý z nich samostatne ako „zmluvná strana“.
 

1.2 Aktuálne VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom sú k nahliadnutiu v sídle predávajúceho a sú zverejnené na webovej stránke predávajúceho www.kohaflex.skTieto VOP sú záväzné aj pre všetky ústne uzatvorené zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky tovaru, resp. akceptáciou ponuky predávajúceho, potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a bez výhrad s nimi súhlasí. Akákoľvek odchýlka od VOP je platná len, ak je zo strany predávajúceho písomne potvrdená.Na nákupné alebo iné obchodné podmienky kupujúceho sa neprihliada.


2. VZNIK ZMLUVY

2.1 Návrhom na uzavretie zmluvy je písomný dokument alebo objednávka kupujúceho (predmetom ktorej je dodanie tovaru, prípadne zhotovenia diela) zaslaná poštou, elektronicky, alebo vo forme telefonickej objednávky, a taktiež ústna objednávka uskutočnená pri osobnom kontakte. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je aj cenová ponuka zaslaná zo strany predávajúceho.
 

2.2 Jednotlivá kúpna zmluva je platne uzatvorená v okamihu,

 • keď predávajúci potvrdí návrh kúpnej zmluvy predložený kupujúcim (napríklad dopyt po tovare, objednávka),
 • alebo keď kupujúci akceptuje cenovú ponuku zaslanú predávajúcim a výslovne sa na ňu odvolá,
 • alebo keď sa kupujúci a predávajúci akýmkoľvek iným spôsobom dohodnú na predmete kúpy a jeho cene.

2.3 Objednávka kupujúceho by mala obsahovať minimálne nasledovné údaje: názov a sídlo firmy kupujúceho, meno osoby vystavujúcej objednávku, fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH...), opis objednaného tovaru (názov, druh, množstvo, cena...), požadované miesto a termín dodania. Kupujúci zodpovedá za správnosť a presnosť údajov, ktoré o sebe poskytol predávajúcemu a zaväzuje sa včas písomne informovať predávajúceho o všetkých zmenách týchto údajov ako aj o akýchkoľvek iných zmenách, ktoré sa týkajú jeho osoby a môžu mať vplyv na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených medzi kupujúcim a predávajúcim, vrátane schopnosti kupujúceho plniť svoje splatné záväzky.

2.4  Kúpna zmluva  je tiež platne uzatvorená ak je uzatvorená v ústnej forme, najmä v prípade, keď sa kupujúci osobne dostaví do prevádzky predávajúceho, ústne vykoná objednávku tovaru v príslušnej cene, a prípadne aj priamo prevezme objednaný tovar a faktúru – daňový doklad.
 

2.5 V prípade zmeny dodacích podmienok navrhnutých kupujúcim v zmysle ním doručenej objednávky - napr. dodacej lehoty a pod. - zo strany predávajúceho, predávajúci oznámi kupujúcemu takúto zmenu a vyžiada si od kupujúceho potvrdenie takejto zmeny dodacích podmienok v lehote do 3 pracovných dní od odoslania návrhu zmeny. V prípade, ak kupujúci v uvedenej lehote neoznámi predávajúcemu nesúhlas s navrhovanou zmenou v dodacích podmienkach, má sa za to, že kupujúci návrh predávajúceho akceptuje, pričom posledným dňom uplynutia 3-dňovej lehoty  dochádza k uzavretiu zmluvy v znení dodacích podmienok navrhnutých predávajúcim.

3. DODACIE PODMIENKY

3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a prevedení podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy, inak v akosti a prevedení obvyklom pre takýto tovar. Predajom tovaru sa predávajúci nezaväzuje k jeho inštalácii, montáži alebo poskytnutiu iných obdobných služieb, ak nebolo zmluvne dohodnuté inak.


3.2 Tovar bude dodaný v obale vhodnom pre dohodnutý druh tovaru, tak aby zodpovedal dohodnutým, resp. obvyklým, prepravným podmienkam. Náklady spojené s bežným balným nesie predávajúci. V prípade ak kupujúci požaduje osobitný spôsob balenia tovaru, resp. špecifický obal, znáša náklady s tým spojené v celom rozsahu.


3.3 Ak nebude výslovne dohodnuté inak, platí, že  tovar bude kupujúcemu dodaný v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami – t. j. v dodacej podmienke „ExWorks“ KOHAFLEX spol. s r.o. Banská Bystrica. Dodacími doložkami sa rozumejú vždy dodacie doložky INCOTERMS 2010.


3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktorá k nemu patrí v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. je potrebná k užívaniu výrobku.


3.5 Kupujúci je povinný urobiť všetky úkony potrebné na to, aby predávajúci mohol objednaný tovar podľa dohodnutých podmienok dodať – najmä poskytnúť súčinnosť pri prevzatí tovaru, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu.


3.6 Ak sa dodávaný tovar ku kupujúcemu prepravuje, kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda prepravovaný tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca v prepravnom doklade. Bez splnenia podmienok uvedených v tomto bode VOP sa oznámenie vád a poškodení tovaru nepokladá za riadne a včasné.


3.7 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou akýchkoľvek splatných záväzkov voči predávajúcemu je predávajúci oprávnený pozastaviť dodávky tovaru, a to až do vyriešenia danej situácie. V takomto prípade sa nejedná o omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru.


3.8 Predávajúci je oprávnený pozastaviť plnenie svojich povinností po dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len "vyššia moc"). Zmluvné strany sa dohodli, že na účely zmluvy sa za vyššiu moc považujú najmä výluky v prevádzke, štrajk, epidémia, požiar, prírodné katastrofy, vojnové konflikty, embargo, opatrení zo strany štátu (EÚ) vrátane antidumpingu a udalosti podobného charakteru. Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody, ktorá jej bola spôsobená v dôsledku pôsobenia vyššej moci.


3.9 Termín dodania tovaru môže byť predávajúcim primerane predĺžený aj o dobu potrebnú pre odstránenie iných prekážok, než prekážok charakteru vyššej moci. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.


3.10 Ak je súčasťou záväzku predávajúceho doprava tovaru ku kupujúcemu, je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu písomné dopravné inštrukcie k preprave tovaru do miesta určenia, a to v rámci dojednávaní podmienok zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasťou dopravnej inštrukcie budú všetky informácie potrebné na prepravu tovaru, a to najmä identifikácia príjemcu a miesta vykládky tovaru, pracovný čas pre prevzatie zásielky, špecifikácie štátnych sviatkov a ďalších obmedzení v prevzatia zásielky príjemcom. V prípade, že predávajúci nedostane dopravnú inštrukciu, je oprávnený odložiť termín dodania tovaru, bez toho aby to znamenalo porušenie zmluvy z jeho strany. Pokiaľ bude dopravná inštrukcia neúplná či nepresná, je kupujúci zaviazaný na zaplatenie všetkých dodatočných výdavkov a škôd vzniknutých týmto predávajúcemu.


3.11 Ak nebolo výslovne dohodnuté inak, je predávajúci oprávnený uskutočniť aj čiastkové dodávky tovaru, ako aj splniť dodávku pred dohodnutým termínom dodania tovaru, a kupujúci sa zaväzuje takéto plnenia prevziať4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kupujúci je povinný riadne a včas zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Kúpna cena tovaru bez DPH je dohodnutá  v kúpnej zmluve. Ku kúpnej cene sa pripočítava  príslušná DPH  v súlade s platnými právnymi predpismi.Predávajúci a kupujúci sa v zmysle §25 ods. 6 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov dohodli, že nebudú opravovať základ dane a daň, ak Predávajúci zníži cenu tovaru po vzniku daňovej povinnosti.


4.2 Kúpna cena bude kupujúcim uhradená spravidla na základe faktúry - daňového dokladu vystaveného predávajúcim. Doba splatnosti faktúry je 15 dní od jej vystavenia, ak nie je medzi zmluvnými stranami v kúpnej zmluve osobitne dohodnuté inak. V prípade dojednania  úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti, vopred, predávajúci vystaví ešte pred dodaním tovaru podľa zmluvy príslušnú zálohovú faktúru. Zálohová faktúra sa nepovažuje za daňový doklad. Po vykonaní úhrady zálohovej faktúry bude predávajúcim vystavený daňový doklad o prijatej platbe, eventuálne bude vystavená vyúčtovacia faktúra, Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať, resp. nedodať tovar, dokiaľ kupujúci neuhradí príslušnú zálohu kúpnej ceny tovaru.


4.3  Za deň úhrady kúpnej ceny alebo iného peňažného plnenia zo strany kupujúceho, sa považuje deň, kedy bola platba pripísaná na účet predávajúceho.


4.4 V prípade omeškania s úhradou splatného záväzku alebo jeho časti, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny tovaru za každý začatý deň tohto omeškania. Zákonný úrok z omeškania, ani nárok na náhradu vzniknutej škody, ktoré predávajúcemu patria, nie je týmto ustanovením dotknutý.


4.5 V prípade, že sa predávajúci dozvie informácie o okolnostiach, ktoré môžu znížiť dôveryhodnosť kupujúceho (napríklad zlá platobná disciplína, vstup kupujúceho do likvidácie, podaný  návrh na vyhlásenie konkurzu/povolenie reštrukturalizácie/na likvidáciu, okolnosti svedčiace o úpadku/predlžení kupujúceho a pod.), je oprávnený vyzvať kupujúceho na okamžité zaplatenie všetkých záväzkov vyplývajúcich z už vystavených faktúr, bez ohľadu na termín ich splatnosti; kupujúci je povinný zaplatiť tieto záväzky do 5 dní odo dňa doručenia výzvy. Predávajúci je tiež oprávnený v takomto prípade požadovať pri všetkých doposiaľ nesplnených dodávkach platbu ceny vopred, a to bez ohľadu na už dohodnuté platobné podmienky, a do času obdržania platieb a/alebo zodpovedajúcej zábezpeky, je oprávnený pozdržať dodanie doposiaľ nedodaného tovaru.

5. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE

5.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo v súlade s dohodnutými dodacími podmienkami. Pokiaľ je predávajúci povinný tovar určený pre kupujúceho odoslať, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho odovzdaním tovaru z dispozície predávajúceho prvému dopravcovi. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru prechádza nebezpečenstvo škody na tovare okamihom, keď mal byť tovar prevzatý od predávajúceho. Tento deň sa zároveň považuje za deň dodania tovaru.


5.2 Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci zabezpečí vhodnú dispozíciu s tovarom, a to na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. Pri omeškaní s prevzatím tovaru je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať náklady vzniknuté s uchovávaním tovaru, skladovaním, jeho manipuláciou či likvidáciou. Ak kupujúci tovar neprevezme ani v dodatočne poskytnutej primeranej lehote zo strany predávajúceho, môže predávajúci od zmluvy celkom alebo čiastočne odstúpiť. Predávajúci má zároveň nárok na náhradu škody, ako aj ušlého zisku, ktoré mu vznikli dôsledkom omeškania kupujúceho, či ako dôsledok odstúpenia od zmluvy.


5.3 Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu, aby v súlade s dohodnutými podmienkami nadobudol vlastnícke právo k tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až v okamihu úplného uhradenia kúpnej ceny za tovar.

6. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Predávajúci poskytuje záruku na akosť tovaru v dĺžke 12 mesiacov (ak nie je osobitne určené inak) odo dňa dodania tovaru za podmienky dodržania parametrov uvedených v objednávke a za predpokladu dodržania postupov na jeho montáž, skladovanie a manipuláciu.

 
6.2  Záruka, podľa predchádzajúceho odseku, sa nevzťahuje na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;
 • vady vzniknuté nevhodným používaním tovaru, ktoré viedlo k jeho poškodeniu;
 • chyby vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených v dokumentácii k tovaru (Montážny návod, návod na použitie a pod..);
 • vady vzniknuté v dôsledku poškodenia tovaru živlami (napr. povodne) alebo iným konaním, ktoré nebolo rozumne možné predvídať.
 • Vady z dôvodu prevádzkového zaťaženia tovaru, ktoré nie je zhodné s prevádzkovým zaťažením uvedeným v dopyte/zmluve, alebo ak kupujúci neuviedol hodnoty prevádzkového zaťaženia.
 • vady spôsobené kupujúcemu treťou osobou

6.3 Prípadné vady tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou písomnej reklamácie, v ktorej bude uvedený detailný popis vady a identifikácia príslušnej zmluvy, ako aj konkrétneho tovaru (položky), a to bezodkladne po ich zistení. V prípade, ak kupujúci písomne neinformuje predávajúceho o skrytej vade tovaru do  5 pracovných dní odo dňa, kedy sa takáto vada stala zjavnou, stráca právo na uplatnenie práv z vád.K oznámeniu vád tovaru je kupujúci povinný priložiť aj kópiu príslušného dodacieho listu.Predávajúci je povinný sa k vadám tovaru vyjadriť do 30-tich pracovných dní od doručenia úplnej reklamácie.
 

6.4 Predávajúcemu prináleží právo voľby spôsobu uspokojenia práv z vád tovaru. V súvislosti s týmto sa kupujúci a predávajúci zároveň dohodli, žev prípade zistenia oprávnenej reklamácie, bude náprava vád tovaru riešená prioritne opravou alebo výmenou tovaru za bezvadný a to podľa uváženia predávajúceho,  a  kupujúci sa výslovne vzdáva práva požadovať zľavu z kúpnej ceny tovaru.
 

6.5 V prípade, že kupujúcemu vznikne škoda v dôsledku porušenia akýchkoľvek povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy (napr.  tiež v dôsledku chybnej dodávky tovaru), bez toho, aby boli dané okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho len náhradu škody skutočne a preukázateľne vzniknutej kupujúcemu, nie však na úhradu ušlého zisku, pričom kupujúci a predávajúci sa dohodli, že náhrada škody môže byť uplatnená najviac do výšky čiastky zodpovedajúcej 100% (sto percent) kúpnej ceny vadného tovaru. 
 

6.6 Predávajúci, po predchádzajúcej dohode, umožní kupujúcemu vykonanie auditu vo svojej prevádzke na overenie systému kvality a kontroly, či predmet zmluvy vyhovuje dohodnutým špecifickým požiadavkám na výrobky (Preberanie). Toto overenie akosti nezbavuje predávajúceho zodpovednosti za akosť tovaru, ani nevylučuje následné reklamácie či neprevzatia výrobku z dôvodu nesplnenia jeho dohodnutých parametrov. Náklady takéhoto auditu znáša v celom rozsahu kupujúci, ktorý o jeho vykonanie požiadal. 
 

6.7 Predávajúci nezodpovedá za škody na veciach, ktoré boli spôsobené predmetom dodávky po uskutočnení dodávky, ak sa predmet dodávky, tovar nachádzal už vo vlastníctve kupujúceho. Predávajúci ďalej nenesie zodpovednosť za škody na výrobkoch a tovaroch dodávaných kupujúcim tretím osobám alebo zhotovených kupujúcim alebo na tovare obsahujúcom výrobok dodávaný kupujúcim tretím osobám alebo zhotovený kupujúcim.

7. ZMENA ZMLUVY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Zmluvu je možné meniť len na základe vzájomnej písomnej dohody podpísanej predávajúcim a kupujúcim.
 
7.2 Predávajúci má  právo jednostranne odstúpiť od zmluvy s kupujúcim celkom alebo v časti, aj v prípadoch, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena ponúkaná subdodávateľom, resp. výrobcom tovaru (oproti cenovým podmienkam, ktoré existovali v čase uzatvorenia zmluvy medzi predávajúceho s kupujúcim), a ak sa predávajúci nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny tovaru, a došlo k zrušeniu zmluvy, resp. odstúpeniu od nej, a nebolo dohodnuté inak,  bude kupujúcemu príslušná zaplatená čiastka vrátená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní od zániku zmluvy.
 
7.3 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, avšak prejav vôle kupujúceho smerujúci k zrušeniu objednávky, musí dôjsť predávajúcemu skôr, ako predávajúci predmetnú objednávku potvrdí. Po záväznom potvrdení objednávky môže byť jej obsah zmenený alebo zrušený iba v prípade, že dôjde k vzájomnej dohode o ukončení zmluvy a dohoda bude podpísaná obidvoma zmluvnými stranami. V prípade, ak kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje obsah cenovej ponuky, ktorú mu predtým predložil predávajúci, prípadný prejav vôle kupujúceho smerujúci k zrušeniu objednávky bude možné pokladať za platný a účinný len ak takýto úkon dôjde predávajúcemu skôr, alebo najneskôr spolu s predmetnou objednávkou.
 
7.4 V prípade bezdôvodného a/alebo neplatného zrušenia objednávky a/alebo zmluvy kupujúcim, je kupujúci povinný uhradiť všetky preukázateľné náklady spojené s rozpracovaním predmetu zmluvy/objednávky, ktoré predávajúcemu vznikli, napríklad v súvislosti s úkonmi voči subdodávateľom alebo výrobcom tovaru.

7.5 Okrem už vyššie v týchto VOP uvedených dôvodov alebo dôvodov uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy medzi nimi vzniknutej aj v prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorými sa rozumejú najmä:
- omeškanie kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti vrátane zálohy/preddavku o viac ako 15 dní;
- omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru o viac ako 30 dní;
- zistenie stavu úpadku, začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenie konkurzu na zmluvnú stranu;
Odstúpenie je účinné okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluve druhej zmluvnej strane.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Predávajúci KOHAFLEX spol. s r.o. so sídlom Banská Bystrica, Majerská cesta 57, PSČ 974 05, IČO 31558976 , zapísaná v obchodnom registri Okresného  súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sro, vložka číslo 312/S, informuje, že v rámci obchodných vzťahov mu môže vzniknúť postavenie prevádzkovateľa osobných údajov kupujúceho (ak je kupujúcim podnikateľ ako fyzická osoba) a/alebo fyzických osôb konajúcich v mene kupujúceho (napríklad vystaviteľ objednávky v mene kupujúceho) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - ďalej len "Nariadenie GDPR"). Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s príslušnými právnymi predpismi, t. j. najmä Nariadením GDPR a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


8.2 Pri objednávke sú spravidla vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (najmä meno a adresa, iné kontaktné údaje - telefón, e-mail, fax a pod). Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom právnym základom tohto spracúvania je plnenie zmluvy podľa článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR, plnenie zákonných povinností (napr. daňových) podľa článku 6, ods. 1 písm. c) a oprávnený záujem Predávajúceho podľa článku 6, ods. 1, písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom predávajúceho je spracúvanie osobných údajov na účely databázy zákazníkov a obchodných partnerov, ako aj pre prípady ochrany práv a nárokov predávajúceho súdnou a podobnou cestou.


8.3 Zo strany predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR. Pri prevádzkovaní internetovej stránky www.kohaflex.sk predávajúci nevyužíva tzv. cookies súbory.


8.4 Osobné údaje sú uchovávané po dobu existencie účelu, na ktorý boli získané. Po tejto dobe sa osobné údaje uchovávajú, ak to ustanovujú právne predpisy (nevyhnutná doba archivácie, oprávnené záujmy Prevádzkovateľa a pod.).


8.5 Predávajúci poučuje dotknuté osobyo právach, ktoré dotknutým osobám priznáva GDPR, najmä:

 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR) ak bol takýto súhlas udelený,
 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR) alebo ich výmaz (čl. 17 GDPR) ak výmazu nebránia legislatívne podmienky,
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (čl. 18 GDPR),
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (čl. 21 GDPR),
 • právo na prenosnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi (čl. 20 GDPR) ak sa údaje spracovávajú automatizovanými prostriedkami a sú k tomu splnené aj ďalšie legislatívne podmienky,
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má dotknutá osoba za to, že Prevádzkovateľ pri spracovaní jej osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

 
Uvedené práva si môže dotknutá osoba (kupujúci) uplatniť:
priamo (osobne) alebo listom u predávajúceho v jeho sídle na Majerskej ceste 57, 974 01 Banská Bystrica.
- alebo e-mailom na kontaktnej adrese na tento účel určenej osoby: kohaflex@kohaflex.sk.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Tieto VOP sa pokladajú za neoddeliteľnú súčasť akýchkoľvek vzťahov týkajúcich sa ponúk, dodania tovaru a/alebo poskytovania služieb medzi predávajúcim/dodávateľom KOHAFLEX spol. s r.o. a jeho obchodnými partnermi, resp. zákazníkmi, ak zmluvné strany vopred, výslovne a v písomnej forme nevylúčia ich aplikovateľnosť na konkrétny právny vzťah medzi nimi. V prípade rozdielnych dojednaní zmluvných strán obsiahnutých v osobitnej zmluve a obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok, prednosť  majú  vždy ustanovenia osobitnej zmluvy.


9.2 Vo všetkých ostatných náležitostiach neupravených medzi zmluvnými stranami ani osobitnou zmluvou ani týmito VOP, sa vzájomný vzťah zmluvných strán riadi príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov slovenského právneho poriadku, najmä zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 
9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu vzniknutého v súvislosti s ich vzájomnými obchodnými vzťahmi, sa spor v prvom rade pokúsia vyriešiť dohodou. Ak nebude dosiahnutá vzájomná dohoda, alebo ak zmluvná strana nezareaguje na výzvu o zmierne riešenie sporu, má každá zo zmluvných strán právo obrátiť sa na príslušný všeobecný súd.

 
9.4 Kupujúci sa zaväzuje počas trvania právnych vzťahov s predávajúcim, a tiež po ich ukončení, uchovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy a ktoré možno považovať za dôverné informácie či súčasť obchodného tajomstva. Predávajúci považuje za dôverné informácie a súčasť obchodného tajomstva predovšetkým informácie, ktoré sú obsahom kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, informácie týkajúce sa okruhu dodávateľov a odberateľov predávajúceho, jeho podnikateľské plány a zámery, konštrukčnú a podobnú dokumentáciu výrobkov/tovaru, ako aj všetky výrobné a technologické postupy a výsledky dosiahnuté v rámci procesu výskumu a vývoja u predávajúceho, ktoré majú určitú hodnotu, nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné a predávajúci akýmkoľvek spôsobom prejavil vôľu tieto informácie utajiť.
V prípade, že nie je dohodnuté inak je kupujúci oprávnený využívať tieto informácie iba pre seba a iba v nevyhnutnom rozsahu na účely splnenia predmetu zmluvy, nesmie ich ďalej šíriť a poskytnúť tretím osobám.
Za každé porušenie tejto povinnosti si zmluvné strany dojednávajú zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť do 30 dní od doručenia výzvy na jej úhradu zo strany predávajúceho.

 
9.5 Písomnosti, ktoré majú byť doručované zmluvným stranám podľa týchto VOP resp. podľa osobitnej zmluvy,  sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane:
- pri použití elektronickej pošty (e-mailu) v deň odoslania elektronickej správy, ak sa nepreukáže opak;
- pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia alebo momentom odopretia prevzatia zásielky;
- pri zaslaní poštou alebo kuriérskou službou (na adresu uvedenú v zmluve alebo inak na tento účel oznámenú druhej zmluvnej strane, resp. na adresu registrovanú vo verejne prístupných registroch) v deň prevzatia zásielky alebo v deň, kedy sa vráti zásielka od adresáta odosielateľovi ako nedoručená, a to bez ohľadu na dôvod vrátenia zásielky.
 

9.6 Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. O zmenách VOP a dátume ich účinnosti bude informovať vhodným spôsobom, najmä zverejnením prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho.

 
 
                                                                                                                                                           KOHAFLEX s.r.o. Banská Bystrica