Všeobecné informácie

Spoločnosť KOHAFLEX kompletuje hydraulické hadice, ktoré sú určené k prenosu tlakovej energie pracovnej kvapaliny. Najčastejšie používané hydraulické hadice sú 1SN, 2SN, 2TE, 4SP, 4SH.

Na hadice je možné použiť koncovky podľa medzinárodných noriem, prípadne na základe výkresovej dokumentácie vyrobiť koncovky v zmysle špeciálnej požiadavky. Koncovky môžu byť z  pozinkovanej ocele (bežné aplikácie hydraulických rozvodov) alebo nerеzovej ocele (použitie v agresívnom prostredí). Spoločnosť KOHAFLEX dodáva taktiež príslušenstvo pre hydraulické systémy ako sú hydraulické šróbenia (DIN2353, SAE, JIC 37°,...) a rýchlospojky z pozinkovanej alebo nerezovej ocele.

Použitie hydraulických hadíc

Hydraulické hadice plnia dôležitú funkciu pri prenose tlakovej energie. Hlavnými pracovnými médiami sú hydraulické oleje, voda, vodné emulzie minerálnych a hydraulických olejov, pohonné hmoty (okrem benzínu), plastické mazivá alebo plyny. Rozsah pracovných teplôt dopravovanej látky je -40°C až 100°C pri teplote vonkajšieho prostredia -40°C až 80°C (závisí od druhu použitej hadice). Tlaková odolnosť gumených hydraulických hadíc je do 500 bar, pri špeciálnych termoplastových hadiciach to môže byť do 2800bar. Na základe pracovného tlaku je možné hydraulické hadice rozdeliť na nízkotlaké, vysokotlaké а hadice určené pre extrémne vysoké tlaky. Najčastejšie používané hydraulické hadice sú podľa normy EN853- 1SN, 2SN; podľa normy EN856- 4SP, 4SH; podľa normy EN857- 1SC, 2SC, podľa normy EN854- 1TE, 2TE.

Materiál hydraulických hadíc a koncoviek

Pri návrhu hydraulickej hadice musíme zobrať do úvahy použitie hadice, prepravované médium a pracovné parametre (tlak, teplota media/ okolia). Podľa použitého materiálu je možné hydraulické hadice rozdeliť na:
 1. Gumené hydraulické hadice- najčastejšie používané v hydraulických systémoch.
 2. Termoplastové hydraulické hadice- vzhľadom na výbornú flexibilitu a čistotu vnútornej vrstvy sa používajú v minihydraulike, v meracích a uzatvorených systémoch.

Materiál gumených hydraulických hadíc:

 • Vnútorná vrstva - musí byť navrhnutá na základe prepravovaného média. Najčastejšie používaný materiál je NBR, ktorý odoláva minerálnym olejom, vode, glycolom a vzduchu. Vhodnosť použitia pre BIO oleje je potrebné konzultovať s výrobcom nakoľko nie všetky zmesi NBR sú vhodné pre tento druh média. V špeciálnych prípadoch môže byť vnútorná vrstva z materiálu VITON alebo PTFE.
   
 • Výstuž - zabezpečuje odolnosť hadice voči tlaku. Podľa typu hadice môže byť krížovo vinutá (napr.1SN, 2SN) alebo špirálovo vinutá (napr. 4SH). Výstuž môže byť oceľová alebo textilná podľa typu hadice. Pre sacie vetvy hydraulických obvodov sa používa hadica s oceľovou špirálou.
   
 • Vonkajšia vrstva - chráni hadicu pred vonkajšími vplyvmi ako sú teplo, poškodenie oterom, vplyvy počasia. Najčastejšie používaný materiál je NBR, CR alebo EPDM. V prípadoch kde je potrebná zvýšená odolnosť voči oteru je možné použiť špeciálny materiál, ktorý chráni hadicu pred poškodením pri súčasnom zachovaní flexibility hadice.

Materiál termoplastových hydraulických hadíc:

 • Vnútorná vrstva - najčastejšie používaný materiál pre olejodynamické systémy je polyester alebo polyurethan, ktoré odolávajú minerálnym olejom, vode, glycolom a vzduchu. Alternatívne môže byť použitý polyamid vhodný pre dopravu rozpúšťadiel, fabív alebo plynov.
   
 • Výstuž - zabezpečuje odolnosť hadice voči tlaku. Materiál výstuže môže byť oceľ, textilné vlákna, polyesterové vlákna alebo aramidové vlákna podľa typu hadice.
   
 • Vonkajšia vrstva - chráni hadicu pred vonkajšími vplyvmi ako sú teplo, oter, vplyvy počasia. Najčastejšie používaný materiál je polyuretán. V prípade dopravy plynných médií môže byť vonkajší povrch mikroperforovaný.

Materiál koncoviek a hydraulických šróbení

Pre bežné hydraulické systémy sa na hadice lisujú koncovky z nástrojových ocelí, ktoré sú povrchovo upravené zinkovaním. Povrchová úprava zabezpečuje odolnosť koncovky voči korózií.
V prípade dopravy agresívnych médií alebo v prípade umiestnenia hadíc v agresívnom prostredí je možné na hadice lisovať koncovky z nerezových materiálov. Najčastejšie AISI 316, AISI 316L alebo AISI 316Ti.
Hydrauilcké šróbenia a rýchlospojky je možné taktiež dodávať v prevedení z pozinkovanej ocele alebo pre použitie v agresívnom prostredí z nerezovej ocele.

Ochrany pre hydraulické hadice

V niektorých prípadoch je potrebné vonkajší povrch hadice chrániť dodatočnou ochranou na čo je možné použiť nasledovné:
 1. Ochrany voči oteru – pozinkovaný oplet, nerezový oplet, oceľová špirála kruhového prierezu, oceľová špirála plochá, plastová špirála alebo špeciálna vonkajšia vrsva hadice odolná oteru.
 2. Ochrany pred teplom - rukáv zo sklených vlákien CB30 do 550°C, ochrana z keramických vlákien spevnených sklom BB51 do 700°C, ochrana z keramických vlákien spevnených inconelom BB52 do 1100°C, rukáv zo sklených vlákien so silikónom PYROTEX, ochranný rukáv zo špeciálnych vlákien TEXIL do 1200°C

Návrh hydraulických hadíc

Pre správny návrh a aplikáciu hydraulických hadíc je potrebné vyhodnotiť nasledovné údaje:
 1. Veľkosť hadice DN - vnútorná svetlosť musí byť stanovená tak aby tlakové straty boli na minimálnej úrovni a aby sa zamedzilo poškodeniu hadice vplyvom generovania tepla prípadne vzniku turbulencií. V prípade návrhu nových systémov je potrebné zvoliť správnu veľkosť hadice vzhľadom na potrebný prietok média.
 2. Teplota - pri návrhu hadice sa musí zobrať do úvahy teplota prepravovaného média a zároveň teplota okolitého prostredia. Teplota má výrazný vplyv na životnosť hadice.
 3. Použitie - je potrebné definovať kde a ako bude hadica použitá. Uvedené skutočnosti je potrebné preveriť pri každom návrhu hadice, čiže aj pri dodávake hadíc ako náhradných dielov.
 4. Materiál - niektoré aplikácie si vyžadujú použitie hadíc vhodných pre špeciálne oleje alebo chemikálie prepravované v systéme. Je potrebné takéto požiadavky identifikovať pre správny návrh materiálu hadíc, koncoviek, O-krúžkov a ochrán.
 5. Pracovný tlak - tlak v systéme nesmie prekročiť hodnoty dovolených pracovných tlakov uvádzaných pre jednotlibé druhy hadíc. Aj krátkodobé tlakové špičky nad úrovňou dovolených pracovných tlakov výrazne znižujú životnosť hadice a ohrozujú bezpečnosť.
 6. Koncovky - je potrebné identifikovať koncovky, pripojovacie závity a spôsob tesnenia pre 100% funkčnosť hadíc.

Skúšky hydraulických hadíc

Na požiadanie zákazníka spoločnosť KOHAFLEX vykoná pre zalisované hadice nasledovné skúšky:
 • Pneumatickú skúšku na tesnosť pretlakovým vzduchom,
 • Hydraulickú skúšku tlakovej odolnosti na 1,5-násobok pracovného tlaku podľa typu hadice.
Výrobky spoločnosti KOHAFLEX podliehajú neustálej kontrole v zmysle požiadaviek zabezpečenia kvality na tento typ výrobkov. Vstupné polotovary (metráž hadíc) sú periodicky testované deštrukčnou, tlakovou skúškou, pričom nameraný údaj je porovnávaný s požiadavkymi medzinárodných noriem na hydraulické hadice.