Všeobecné informácie

Kovové hadice sú pružné vlnité kovové „rúry“ vyrobené formovaním tenkých plechov z nekorodujúcej ocele. Pre zvýšenie tlakovej odolnosti a mechanickej ochrany sa kovové hadice opletajú drôtom z nekorodujúcej ocele. K hadiciam sa obojstranne privárajú závitové, prírubové, privarovacie, prípadne špeciálne výkresom alebo normou definované koncovky.


Dĺžky hadíc a kombinácia koncoviek sú vždy individuálne, podľa požiadavky zákazníka.
  • Kovové hadice sa vyrábajú vo svetlostiach DN5 až DN 300
  • Tepelná odolnosť kovových hadíc je od -196°C do 600°C
Kovové hadice sú v bežnom vyhotovení z nekorodujúcej ocele odolné v rozsahu teplôt -190°C do 600°C . V prípade vyšších prevádzkových teplôt v tepelnom rozmedzí 100°C až do 600°C sa menovitý tlak PN udávaný v tabuľkách jednotlivých typov hadíc znižuje príslušným koeficientom kt, ktorý zohľadňuje prevádzkovú teplotu prepravovaného média alebo vonkajšiu teplotu a druh materiálu hadice. Dovolený prevádzkový tlak pdov=PN.kt.

Tlakový koeficient kt


 

Materiál hadice

Teplota (°C)

AISI 321

AISI 316 L

20

1

1

100

0,83

0,83

150

0,75

0,76

200

0,69

0,69

250

0,65

0,65

300

0,62

0,61

350

0,59

0,58

400

0,58

0,56

450

0,57

0,54

500

0,56

0,53

550

0,53

0,52

600

0,34

0,44


  • Tlaková odolnosť hadice je závislá od svetlosti hadice, typu opletenia a prevádzkovej teploty média.

Použitie hadíc

Kovové tlakové hadice sa používajú pre pružné vedenia kvapalín a plynov na technologických zariadeniach, kde je požadovaná odolnosť voči vysokým teplotám média a vonkajšieho prostredia, odolnosť voči chemicky agresívnym médiám a chemickej agresivite prostredia a taktiež na zariadeniach, kde je požadovaná vysoká miera bezpečnosti, spoľahlivosti a životnosti procesov.

Materiál hadíc

V štandardnom prevedení sa kovové hadice vyrábajú z nekorodujúcej ocele AISI321 a AISI 316L.

Materiál opletenia

Na zvýšenie tlakovej odolnosti a mechanickej ochrany sa kovové hadice opletajú drôtom z nekorodujúcej ocele akosti AISI304 (ISO 10), chemickým zložením zodpovedá podľa STN oceli akosti 17 240.

Polomer ohybu

Polomery ohybu uvedené v tabuľkách sa udávajú od stredu ohybu po stred (os) hadice. Norma ISO rozlišuje statický a dynamický polomer ohybu. Statický polomer určuje jednorazový ohyb, napr. pri umiestnení (montáži) hadice. Dynamický polomer sa vzťahuje na opakovaný ohyb.

Výrobné skúšky

Firma KOHAFLEX zabezpečuje:
  • 100% pneumatickú skúšku na tesnosť pretlakom vzduchu alebo dusíka do tlaku 0,6 MPa
  • hydraulickú skúšku tlakovej odolnosti 1,5-násobkom menovitého tlaku
  • skúšku na tesnosť héliom (treba osobitne objednať)