Zváracie práce

Spoločnosť KOHAFLEX vykonáva zváracie práce kvalifikovanými zváračmi s úradnou skúškou podľa STN EN 287-1 pre materiály zaradené podľa ISO/TR15608 do nasledovných skupín:
  • 8.1 - antikorózne ocele
  • 1.1 - uhlíkové ocele
  • a ich vzájomnej kombinácii, v hrúbkach od 0,3mm
Všetci zvárači sú schválení a certifikovaní spoločnosťou, ktorá je držiteľom osvedčenia o akreditácií od Slovenskej národnej akreditačnej spoločnosti (SNAS) pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT. Zváračské práce sú dozorované kvalifikovaným vyšším zváračským prersonálom s oprávnením koordinovať zváranie v rozsahu všetkých úloh a zodpovednosti v zmysle STN EN ISO 14731a kvalita zváračských prác je kontrolovaná vlastným kvalifikovaným personálom pre NDT kontroly zvarov v zmysle normy STN EN 473 pre vizuálnu kontrolu druhého stupňa - VT2 a penetračnú kontrolu druhého stupňa PT2.